Základní kurz křesťanství

Tento kurz je úvodem do základů křesťanské víry. Pro zájemce slouží jako příprava na křest, případně na biřmování a svátost eucharistie.

Nabídka je učena především těm, kteří na cestě víry chtějí udělat první krůčky. Je ovšem vhodná i pro ty, kteří se zajímají o křesťanské hodnoty, byť nejsou zatím o křtu plně rozhodnuti a teprve tuto cestu zvažují.

Kurz je vhodný i pro ty, kteří byli v dětství pokřtěni, ale nebyli ve víře vychováni, dosud nepraktikovali svoji víru. Prožili však v dospělosti konverzi a chtějí křesťanství poznat a žít svátostně v církvi. Příprava probíhá stejným způsobem jako u katechumenů, ale během udílení svátostí přijmou jen biřmování a eucharistii. Podmínkou zdárné přípravy je také osobní rozhovor s doprovázejícím. 

Více informací a přihlášku najdete zde.


Příprava na iniciační svátosti církve probíhá během dvou akademických roků (cyklus A se konal v uplynulém akademickém roce, cyklus B zahajujeme letos), je možné je ovšem absolvovat v libovolném pořadí. Zájemce o přijetí všech třech iniciačních svátostí čekají následující stupně:

1. stupeň: Přijetí do katechumenátu

Obřad zahajuje vstupní dialog, kdy zájemci o křest vyjadřují svou touhu poznat Krista a stát se jeho učedníky. Poté jsou přijati do katechumenátu, označeni křížem, znamením Ježíše Krista, a vyzváni k tomu, aby se jej učili znát, následovat a milovat.

Během katechumenátu se společenství za kandidáty křtu modlí v přímluvách během bohoslužeb. Katechumeni postupně pronikají do křesťanské nauky, jsou uváděni do modlitby a duchovního života, poznávají náboženský život společenství a zapojují se tam, kde je třeba.

2. stupeň: Přijetí mezi čekatele křtu

V katedrále za účasti biskupa jsou představeni katechumeni. Ti pak potvrzují svou ochotu mít plnou účast na životě církve Kristovy, byt pokřtěni, biřmováni a mít účast na eucharistii. Biskup je poté slavnostně přijímá mezi čekatele křtu a s radostí jim oznamuje, že přijmou iniciační svátosti církve.

Skrutinia: Následuje období očišťování a zasvěcování do křesťanské praxe a příslušné obřady. Během postních nedělí probíhají za účasti společenství tzv. skrutinia, modlitby za ochranu od zlého, které mají hluboký duchovní smysl. Jejich záměrem je očišťovat mysl i srdce katechumenů, posilovat je proti pokušení a vyprosit jim dary Ducha, aby v nich uzrál jejich správný úmysl, aby niterněji lnuli ke Kristu a rozhodněji pokračovali ve snaze milovat Boha a své bližní.

Svěření pokladů církve. V době, kdy se blíží udílení iniciačních svátostí církve, jsou čekatelům obřadně svěřeny "poklady církve" - vyznání víry a modlitba Otče náš.

Bezprostřední příprava na křest. V den udílení svátostí probíhá před bohoslužbou obřad "Efeta" ("Otevři se"). Čekatel křtu je vyzván, aby k chvále a slávě Boží vyznával víru, kterou přijal. Následuje mazání olejem, při kterém udělovat říká: "Olejem, kterým tě mažu, je znamením síly. Tvou silou ať je Kristus, náš Pán a Spasitel, neboť on žije a kraluje na věky věků."

3. stupeň: Přijetí svátostí

Udílení biřmování proběhne za účasti biskupa při studentské v květnu v kostele PM Sněžné v Olomouci.

Obřadu křtu obsahuje litanie ke svatým, svěcení vody, zřeknutí se zlého a vyznání víry. Pak následuje křest vylitím vody na čelo katechumena a obvyklá formule "N, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého." Poté je novokřtěnec pomazán křižmem, obléknut do bílého roucha (obvykle dostává bílou štolu) a jeho kmotr mu předá rozžatou svíci.

Při obřadu biřmování pak zazní formule "N, přijmi pečeť daru Ducha svatého." Biskup přitom znamená čelo biřmovance posvátným olejem.

Slavení eucharistie. Před svatým přijímáním může celebrant připomenout nově pokřtěnému, že slavením eucharistického tajemství vrcholí uvádění do křesťanského života a tato svátost je středem
celého křesťanského života.

4. Období mystagogie

Aby první kroky nově pokřtěných byly jistější, je jim poskytována pozorná a přátelská pomoc společenství věřících, jejich kmotrů a duchovních správců. Noví křesťané jsou tak dále uváděni do tajemství víry a jsou postupně plně začleněni do společenství.